תקנון שימוש באתר ובשירותי “קיסר הדיגיטל”

אנחנו ב”קיסר הדיגיטל” מחויבים להעניק את השירות הטוב ביותר עבור כל אחד מלקוחותינו. בהתאם לכך, אנו משקיעים מאמצים רבים, ולא חוסכים בעבודתם של בעלי מקצוע רבים המסייעים לנו בעבודתנו. 

על מנת שנוכל לשמור על סטנדרט גבוה של מחויבות ללקוחות שלנו, אנו מצפים גם מלקוחותינו, שנתנו בנו אמון והחלו לעבוד איתנו, לתת בנו אמון דומה. 

לאור זאת ביססנו את התקנון להלן לשימוש באתר ובשירותים של “קיסר הדיגיטל”: 

* כוחו של תקנון זה תקף עבור כל עסקה במסגרתה העניקה “קיסר הדיגיטל”, או מי מטעמה, שירות ללקוח – בין אם במתן ייעוץ ובין אם בהכנת תוצר שיווקי כלשהו, ובמסגרתו הושקע זמן עבודה של “קיסר הדיגיטל” או מי מטעמה. 

* כוחו של תקנון זה תקף עבור כל עסקה כל עוד לא נחתם הסכם או חוזה אחר בין “קיסר הדיגיטל” ובין הלקוח אשר קובע כל סיכום אחר. כל הסכם שנחתם בין הצדדים גובר על נוסחיו של תקנון זה. 

* לקוח שהינו רופא, עורך דין, רואה חשבון או כל בעל מקצוע אחר שפעילותו או מתן השירות הנזכרים בפרסום, מחייבים קיומו של רשיון בר תוקף על פי כל דין, מצהיר בזאת כי רישיונו כאמור הנו בתוקף.

* באחריות הלקוח לאשר כל חומר פרסומי שיווקי לפני פרסומו, ולא תהיה לו כל טענה או קובלנה כלפי “קיסר הדיגיטל” בעניין החומר הפרסומי שפורסם בשמו. 

* הלקוח מתחייב כי האתר שבו הוא מפרסם, ובו יוצב התוצר השיווקי ש”קיסר הדיגיטל” תכין עבורו, פועל בהתאם לתקנות שיוון לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע”ג-2013 סימן ג’. לא תהיינה ללקוח כל קובלנה או טענה כלפי “קיסר הדיגיטל” בעניין הנגשת האתר שלו לבעלי מוגבלויות והוא נושא באחריות המלאה והכוללת להנגשת האתר, לרבות התוצר השיווקי ש”קיסר הדיגיטל” הכינה עבורו.  

* במסגרת כל שירות שהעניק “קיסר הדיגיטל” ללקוח, הלקוח מחויב בהשלמת התשלום על השירות בהתאם לתנאים שסוכמו מראש בין הצדדים, אלא אם סוכם מראש אחרת באופן המקובל על שני הצדדים. 

* הלקוח רשאי לבטל את ההתקשרות בכתב עם “קיסר הדיגיטל” לאחר העברת התשלום על עסקה שבוצעה בין “קיסר הדיגיטל” ובין הלקוח תוך 7 ימים מיום העברת התשלום, כל עוד טרם מילא את שאלון הפתיחה וההכרות של “קיסר הדיגיטל” ו/או “קיסר הדיגיטל” או מי מטעמה לא החלו בעבודה על התוצר השיווקי המדובר. במצב כזה, הלקוח יהיה זכאי להחזר כספי של 80% מהתשלום שביצע. במידה ו”קיסר הדיגיטל” מספקת ללקוח שירות הכולל מספר תוצרים שיווקיים, הלקוח יוכל לבקש החזר כספי כל עוד לא עברו 7 ימים ממועד התשלום, וכל עוד טרם מילא את שאלון הפתיחה לעבודה על התוצר השיווקי הראשון. 

* כל חוזה או הסכם שנחתם בין הלקוח ובין “קיסר הדיגיטל” גובר על כוחו של תקנון זה; אולם במידה ולא נחתם חוזה או הסכם בין הצדדים, תקנון זה מתווה את תנאי העבודה בין הצדדים.